www.parscollector.com
منوی اصلی
ماکت تبلیغاتی
Coca Cola
ماکت نو و سالم می باشد و از داخل جعبه
خارج نشده -
جعبه آسیب دیده
ساخت چین
35/000 تومان
Coca Cola Light
ماکت نو و سالم می باشد و از داخل جعبه
خارج نشده -
جعبه آسیب دیده
ساخت چین
38/000 تومان

KULMBACHER
ماکت نو و سالم می باشد و از داخل جعبه
خارج نشده -
جعبه آسیب دیده
ساخت چین
38/000 تومان
HASEN - BRÄU
ماکت نو و سالم می باشد و از داخل جعبه
خارج نشده -
جعبه آسیب دیده
ساخت چین
38/000 تومان
TUCHER
ماکت نو و سالم می باشد و از داخل جعبه
خارج نشده -
جعبه آسیب دیده
ساخت چین
36/000 تومان


www.parscollector.com Iran - Tehran Nov. 2010