www.parscollector.com
منوی اصلی
اسکناس های آزمایشی

اسکناس های آزمایشی، ATM-TEST NOTES، اسکناسهایی هستند که جهت آزمایش دستگاه های خودپرداز، پول شمار و دستگاه های کنترل مشخصات امنیتی توسط چاپخانه های مربوط به چاپ اسکناس منتشر می شوند. آخرین نسخه راهنمای این دسته از اسکناسها درسال 2015 میلادی باعنوان
The Catalog of ATM Test Notes
به چاپ رسید.

!!! جهت چاپ ازکاغذ اسکناس استفاده نشده. !!!
اسکناسهای آزمایشی هیچگونه ارتباطی با اسکناس های فانتزی ندارند. 

کد سفارش : DRG310
ارزش اسمی : 10 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : THOMAS DE LA RUE
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : DRG320
ارزش اسمی : 20 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : THOMAS DE LA RUE
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : DRG330
ارزش اسمی : 50 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : THOMAS DE LA RUE
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : DRG340
ارزش اسمی : 100 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : THOMAS DE LA RUE
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : NGZ110
ارزش اسمی : 10 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : NGZ
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : NGZ120
ارزش اسمی : 20 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : NGZ
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : NGZ130
ارزش اسمی : 50 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : NGZ
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : NGZ140
ارزش اسمی : 100 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : NGZ
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : NGZ150
ارزش اسمی : 200 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : NGZ
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : SIN110
ارزش اسمی : 5 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : SIEMENS NIXDORF
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : SIN130
ارزش اسمی : 20 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : SIEMENS NIXDORF
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : SIN410
ارزش اسمی : 10 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : SIEMENS NIXDORF
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : SIN420
ارزش اسمی : 20 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : SIEMENS NIXDORF
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : SIN430
ارزش اسمی : 50 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : SIEMENS NIXDORF
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : SIN450
ارزش اسمی : 200 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : SIEMENS NIXDORF
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

کد سفارش : SIN460
ارزش اسمی : 500 واحد
تاریخ : -
امضاء : مطابق تصویر
نوع اسکناس : TEST NOTE
توضیحات : SIEMENS NIXDORF
کیفیت : بانکی
قیمت : 55/000 تومان

www.parscollector.com Iran - Tehran Nov. 2010